Kezdőlap    All Products    Clubtagság    Pannon Szövetkezeti Tagság Qponnal

Pannon Szövetkezeti Tagság Qponnal

Elérhetőség: Rendelhető

 
35.00 EUR
 
A termék kifizethető az alábbi módon (1 db. termékre számolva)
35.00 EUR PayPal
35.00 EUR Banki átutalás
35.00 EUR Bankkártya, Barionnal
 
 
Partnerünk az alábbi országokba biztosítja a kiszállítást:
Magyarország
>

1 Db Szövetkezeti bankkártya

Tagság

Szövetkezeti tagság
Aki vállalja a személy közreműködést, hogy saját maga javára (életminőségének javítása) eredményt képez, a szövetkezet tagja lehet.
Belépés formája, nyomtatványai:

 • „Tagfelvételi Kérelem”,
 • „Megbízási Szerződés” elfogadása, kitöltése, aláírása,
 • vagyoni hozzájárulás (3×1. 000.- Ft részjegy jegyzése) megfizetése (pénztár, bankszámla, online vásárlás).

Tagfelvételhez keresse Hornyák Lajost telefonon, vagy emailben.
Telefon: 36/70-934-9070
E-mail cím: hornyaklajos@pannonszovetkezet.hu

Általános elvek, jogok, kötelezettségek

 1. A tag alapvető joga, hogy:
  a) tagként, személyes közreműködéssel szolgáltatást végezhet. Foglalkoztatójával Vállalkozási Szerződés kötése, a tagnak számlaképesség biztosítása, kötelező jellegű elszámolás,
  b) Alapszabályt, a szabályzatok, a közgyűlés döntéseit, az Igazgatóság, ügyvezető rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja,
  c) részt vegyen a szövetkezet tevékenységében, személyes közreműködésének, vagyoni hozzájárulásának, egyéb érdekeltségének megfelelően részesedjen a gazdálkodás eredményéből,
  d) eleget tegyen a szövetkezettel való gazdasági együttműködésből eredő feladatainak, illetve vállalásainak,
  e) igénybe vegye a szövetkezet által a tagok részére biztosított szolgáltatásokat, élvezze a szövetkezés egyéb előnyeit,
  f) részjegykönyvbe történő rögzítésével tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a közgyűlésen,
  g) megválasztása esetén tisztséget viseljen,
  h) kérheti, hogy az Igazgatóság, ügyvezető – személyét közvetlenül érintő – döntés meghozatala előtt hallgassa meg,
  i) élhet mindazon jogokkal, illetve eleget tehet mindazon kötelezettségeknek, amelyeket törvény lehetővé tesz, vagy előír,
  j) a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérjen a szövetkezetet érintő bármely kérdésről.
 2. A szövetkezet tagsági viszonyon alapuló jogi személy.
  Működési, szervezési, irányítási és ellenőrzési jogok, a tagokat az általuk szolgáltatott vagyoni hozzájárulás mértékére tekintet nélkül, azonos jogok illetik meg.
  A tag alapvető kötelezettsége, hogy:
  a.) teljesítse a vagyoni hozzájárulását (pénzbeli és nem pénzbeli szolgáltatását),
  b.) vállalásának megfelelően részt vegyen a szövetkezet bizottságai, ágazati, stb. tevékenységében,
  c.) a szövetkezet vagyonát gondosan kezelje, védje, és legjobb tudása szerint gyarapítsa,
  d.) megfeleljen a szövetkezet alapszabályában és egyéb belső szabályzataiban rögzítetteknek, valamint a szövetkezet szervei által hozott döntéseknek,
  e.) a szövetkezet üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a szövetkezetnek okozott károkat köteles a Ptk. szabályai szerint megtéríteni,
  f.) a tag személyes közreműködésének módját az előírt dokumentumok (Tagfelvételi kérelem, Megbízási Szerződés) határozzák meg,
  g.) a szövetkezet és tagjainak az Alapszabályban nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
  A tagsági jogviszony megszűnik, ha:
 3. a tag kilép a szövetkezetből;
 4. a tag a vagyoni hozzájárulását (pótbefizetés) a Közgyűlési határozatban meghatározott időpontig – nem teljesíti;
 5. a tag meghal, vagy a nem természetes személy tag jogutód nélkül megszűnik,
 6. a szövetkezet átalakulással (gazdasági társasággá) vagy jogutód nélkül megszűnik,
 7. tagsági viszonyát felfüggesztik,
 8. tagot jogerősen kizárják.

Scroll

NAME

IMG
PRICE